RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2011 R. NR 12/2011

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2011 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych

W dniu 17 marca 2011 spółka zależna CUF Sp. z o.o. otrzymała płatność końcową z tytułu rozliczenia dotacji dotyczącej projektu „Automatyzacja procesu rozliczeń polskich obywateli pracujących za granicą z zagranicznymi urzędami skarbowymi przez CUF Sp. z o.o.”. Rozliczenie dokonane zostało na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z 11.02.2009 r. – umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-30-123/08-00 w ramach działania 8.1 – wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita kwota dofinansowania przyznana w ramach projektu wynosi 359 596,41 zł. Kwota płatności końcowej wyniosła 173 925,30 zł (26 088,80 zł wpłynęło 10 marca 2011, 147 836,50 zł wpłynęło 17 marca 2011). W ramach pierwszego etapu rozliczenia dofinansowania projektu CUF Sp. z o.o. otrzymała od PARP dofinansowanie w kwocie 185 671,11 PLN o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 9/2010.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W miesiącu objętym raportem Spółka publikowała następujące raporty w systemie EBI:

2011-03-17 15:51:41 bieżący 11/2011 ETX Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta płatności końcowej dotacji
2011-03-10 14:38:23 bieżący 10/2011 ETX RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2011 R.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. nie publikowała raportów w ESPI.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.
W okresie objętym raportem spółka nie realizowała celów emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

- W nadchodzącym miesiącu (kwiecień) spółka Euro-Tax.pl S.A. zgodnie z przekazanym harmonogramem publikowania raportów okresowych nie planuje publikowania raportów okresowych, raport miesięczny zostanie przekazany do 14 dnia miesiąca.

Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w kwietniu 2011 roku, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 12/2011