RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2010 R. NR 25/2010

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2010 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych – maj 2010.
- W ocenie Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym, nie wystąpiły żadne nowe zdarzenia, tendencje w otoczeniu rynkowym Emitenta, które mogą mieć w przyszłości istotny wpływ na kondycję finansową jednostki oraz na jej wynik finansowy.

Z punktu widzenia strategii spółki istotnym było podpisanie umowy inwestycyjnej z funduszem venture capital EVF I INVESTMENTS S.A.R.L. Przedmiotem zawartej między stronami Umowy Inwestycyjnej jest w szczególności określenie warunków i zasad przeprowadzenia transakcji polegającej na nabyciu przez EVF I INVESTMENTS S.A.R.L od akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. łącznie 1.250.500 akcji zwykłych na okaziciela serii „A”, reprezentujących łącznie 25,01% kapitału zakładowego Euro-Tax.pl S.A. i uprawniających do 25,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Euro-Tax.pl S.A. za łączną cenę 7.240.395,00 (siedem milionów dwieście czterdzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) złotych czyli po cenie jednostkowej 5,79 (pięć i 79/100) złotych za jedną akcję. Szczegóły dotyczące tej transakcji zostały opublikowane w raporcie bieżącym 19/2010.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W miesiącu objętym raportem Spółka publikowała następujące raporty w systemie EBI:

2010-05-31 19:41:53 bieżący 20/2010 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A.

2010-05-27 12:27:06 bieżący 19/2010 Zawarcie umowy inwestycyjnej z EVF I INVESTMENTS S.A.R.L

2010-05-12 13:46:59 kwartalny 18/2010 Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2010 r.

2010-05-12 13:40:58 bieżący 17/2010 RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2010 R.

2010-05-10 16:52:45 bieżący 16/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotax.pl S.A.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

2010-05-31 – Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2010-05-10 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.
W okresie objętym raportem spółka nie realizowała celów emisji. W dniu 28 stycznia 2010 r. akcje Euro-Tax.pl S.A. zadebiutowały na Newconnect. Oferta dotyczyła sprzedaży akcji istniejących, należących do pośrednio lub bezpośrednio do osób zarządzających Spółką oraz spółkami zależnymi.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Najważniejszym z punktu widzenia inwestorów będzie odbycie się NWZA Spółki w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dla sprawozdawczości Spółki oraz Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl a następnie WZA sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 oraz zmian w statucie Spółki.

- W nadchodzącym miesiącu (czerwiec) spółka Euro-Tax.pl S.A. zgodnie z przekazanym harmonogramem publikowania raportów okresowych publikować będzie w dniu 10 czerwca 2010 roku raport okresowy roczny jednostkowy, raport okresowy roczny skonsolidowany oraz 14 czerwca raport miesięczny za maj 2010 r.

Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w czerwcu 2010 roku, poza ww., miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 25/2010