RAPORT MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2010 R. NR 45/2010

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc listopad 2010 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W okresie objętym raportem podobnie jak w wrześniu i październiku miała miejsce kontynuacja trendu w otoczeniu rynkowym Emitent co wiązało się ze zmianą struktury przychodów Emitenta, to jest zwiększeniem się udziału przychodów od klientów otrzymujących zwrot nadpłaconego podatku z Holandii (z ok. 30-35% do ok.40-45%) i zmniejszeniem się udziału klientów otrzymujących zwrot nadpłaconego podatku z Anglii (z ok. 65-70% do ok. 55-60%). Pod koniec listopada odnotowano 4-krotny wzrost w zakresie czeków (otrzymanych do inkasa w spółce zależnej EuroCredit Sp. z o.o. (obecnie jest to ok. 120 czeków tygodniowo). Jest to związane z faktem, iż w ciągu ostatnich dwóch lat brytyjski fiskus błędnie naliczył podatek dla ponad 6 milionów osób. HM Revenue and Customs, odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego, przyznało iż obecny system PAYE (pay as you earn) błędnie kalkulował podatek. W ciągu ostatnich dwóch lat ponad 6 milionów osób zapłaciło za dużo lub za mało podatku, w tym aż 4,5 mln osób zapłaciło za dużo podatku. Szacuje się, że w sumie nadpłacono 1l8 miliarda funtów, co oznacza, że podatnik średnio otrzyma 400 funtów zwrotu z podatku.
(źródło: http://londynek.net/wiadomosci/Brytyjski+fiskus+oszuka%C5%82+6+mln+podatnik%C3%B3w+wiadomosci+news,/wiadomosci/article?jdnews_id=8550; http://www.hmrc.gov.uk/p800/paye-tax-calcs.htm)

Emitent szacuje na podstawie wyników z pierwszych 14 dni grudnia, że w grudniu wzrostowy trend w spółce EuroCredit się utrzyma.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W miesiącu objętym raportem Spółka publikowała następujące raporty w EBI:

2010-11-18 14:35:28 bieżący 44/2010 ETX Tytuł \”Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2010\” dla GK Euro-tax.pl S.A.
2010-11-10 15:12:22 bieżący 43/2010 ETX RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2010 R.
2010-11-10 15:10:17 kwartalny 42/2010 ETX Raport kwartalny skonsolidowany za III kwartał
2010-11-10 15:06:39 bieżący 41/2010 ETX Umowa z audytorem

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. nie publikowała raportów w ESPI.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

W październiku nie miała miejsca realizacja celów emisji.

W dniu 18.11.2010 Grupa Kapitałowa Euro-tax.pl S.A. otrzymała tytuł „Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju – 2010″ w kategorii: dynamicznie rozwijająca się firma, podkategorii: firma średnia. Ogłoszenie wyników laureatów edycji wielkopolskiej odbyło się podczas seminarium „Innowacje bliżej nas – edycja 2010″. Uczestniczyli w nim organizatorzy konkursu oraz partnerzy projektu. Nie zabrakło oczywiście przedstawicieli firm, instytucji, organizacji, stowarzyszeń i władz samorządowych – biorących udział w konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W najbliższych miesiącach Spółka będzie publikować raporty okresowe zgodnie z opublikowanym w EBI harmonogramem publikacji tych raportów, tj. do dnia 14 grudnia – raport miesięczny.
W miesiącu październiku 2010 Emitent nie planuje zwoływania Walnego Zgromadzenia.
Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w grudniu miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 45/2010