Raport miesięczny za kwiecień 2011 r NR 17/2011

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. (dalej: Emitent) z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc kwiecień 2011 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych – kwiecień 2011.
W kwietniu 2011 Zarząd kontynuował podjęte wcześniej inicjatywy związane z uruchomieniem projektu pozyskiwania klientów w modelu agencyjnym na zasadach multi-level marketing. Jest to forma bezpośredniego oferowania i sprzedaży usług klientom, na zasadach kontaktów indywidualnych .
Dodatkowo spółka rozszerzyła zakres oferowanych usług o pomoc w uzyskiwaniu zasiłków z Holandii i Niemiec oraz Norwegii (zasiłków zdrowotnych, zasiłku rodzinnego oraz dodatku na czynsz) oraz zwrot podatku z Belgii. Obecny katalog usług to:
1) składanie wniosków i procedowanie odzyskania nadpłaconych zaliczek na podatek dochodowy – oferta skierowana jest do Polaków wykazujących zatrudnienie na terenie następujących państw: Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Norwegia, Niemcy, Belgia, Stany Zjednoczone.
2) procedowanie w imieniu klientów w zakresie uzyskiwania zasiłków zdrowotnych, zasiłku rodzinnego oraz dodatku na czynsz z następujących krajów: Holandia i Niemcy, Norwegia.

Ponadto z dniem 1 maja tego roku dobiegł końca maksymalny siedmioletni okres przejściowy, w którym stare kraje UE mogły utrzymywać bariery w dostępie do swych rynków pracy dla obywateli ośmiu nowych państw Unii, przyjętych w 2004 r. Tylko Austria i Niemcy wprowadziły bariery na pełne siedem lat. Od 1 maja br. kończą się również ograniczenia dotyczące możliwości pobierania pełnych świadczeń socjalnych przez obywateli tzw. nowych państw UE w krajach starej Unii. Dodatkowo do 1 maja różnego rodzaju świadczenia (zasiłek dla bezrobotnych, dopłata do mieszkań komunalnych, zasiłek dla dzieci) polscy emigranci za pracą otrzymywali po udokumentowaniu rocznego stażu pracy w Wielkiej Brytanii. Teraz mogą otrzymać go od razu po podjęciu zatrudnienia
W związku z tym można spodziewać się napływu siły roboczej do niemieckich przedsiębiorstw w kolejnych okresach również Polaków. Rząd spodziewa się, że rocznie do Niemiec przyjedzie ok. 100 tysięcy chętnych do podjęcia pracy obywateli ośmiu nowych państw UE, a w ciągu dekady – milion. Według danych za 2009 rok w RFN i tak pracowało legalnie 580 tysięcy osób z tych państw – mimo utrzymywania barier na rynku pracy.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI:
• 2011-04-26 bieżący 13/2011 ETX Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-Tax.pl S.A. na dzień 23 maja 2011 roku
• 2011-04-14 bieżący 12/2011 ETX RAPORT MIESIĘCZNY ZA MARZEC 2011 R

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:
• 2001-04-26 bieżący nr 1/2011: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euro-tax.pl S.A. na dzień 23 maja 2011 roku.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.
W okresie objętym raportem spółka nie realizowała celów emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Spółka na dzień 23 maja zwołała Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzające roczne sprawozdania finansowe. Spółka informowała o tym w raporcie numer 13/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r.
Zgodnie z przekazanym harmonogramem publikowania raportów okresowych :
- publikacja raportów rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego ) w dniu 6 maja 2011 roku, raport miesięczny zostanie przekazany do 14 dnia miesiąca.

Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w maju 2011 roku, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 17/2011