RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2010 R. NR 3/2011

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2010 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W grudniu, spółka zależna od Emitenta – EuroCredit Sp. z o.o. – działająca w obszarze inkasa czeków skarbowych, zrealizowała dla swoich klientów 623 czeki, co jest rekordowym wynikiem i stanowi 415% założonego planu na miesiąc grudzień. Jest to związane z faktem, iż w ciągu ostatnich dwóch lat HM Revenue and Customs, brytyjski odpowiednik polskiego Urzędu Skarbowego, błędnie naliczył podatek dla ponad 6 milionów osób, o czym Emitent informował w listopadowym raporcie miesięcznym. Szacuje się, że w sumie nadpłacono 1,8 miliarda funtów, co oznacza, że podatnik średnio otrzyma 400 funtów zwrotu z podatku.
(źródło: http://londynek.net/wiadomosci/Brytyjski+fiskus+oszuka%C5%82+6+mln+podatnik%C3%B3w+wiadomosci+news,/wiadomosci/article?jdnews_id=8550; http://www.hmrc.gov.uk/p800/paye-tax-calcs.htm)

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W miesiącu objętym raportem Spółka publikowała następujące raporty w EBI:

2010-12-14 15:11:42 bieżący 45/2010 ETX RAPORT MIESIĘCZNY ZA LISTOPAD 2010 R.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. nie publikowała raportów w ESPI.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.

W dniu 21 grudnia 2010 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia w spółce zależnej Emitenta – Euro-tax.pl Sp. z o.o. – podczas których dokonano zmian w składzie zarządu. W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Prezesa Zarzadu złożoną przez Tomasza Czuczosa, do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu spółki powołano Andrzeja Jasienieckiego (obecnego Wiceprezesa Emitenta). Pan Tomasz Czuczos złożył rezygnację w związku z faktem, iż od 1 stycznia 2011 został członkiem Rady Nadzorczej na mocy powołania przez akcjonariuszy MELTHAM HOLDINGS LIMITED i BIGRISTA HOLDINGS LIMITED (Raport EBI 1/2011).

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W najbliższych miesiącach Spółka będzie publikować raporty okresowe zgodnie z opublikowanym w EBI harmonogramem publikacji tych raportów, tj. do dnia 14 stycznia raport miesięczny.
W miesiącu styczniu 2011 Emitent nie planuje zwoływania Walnego Zgromadzenia.
Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w styczniu miały miejsce wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarzadu

Pobierz raport nr 3/2011