Powołanie nowej spółki współzależnej od Emitenta NR 19/2020 ESPI

Zgodnie z podpisaną dnia 29 listopada 2018 umową inwestycyjną, Emitent podpisał dnia 12.11.2020 umowę spółki Taxando Polska Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 000 zł i dzieli się na 100 udziałów, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Wspólnik Euro-tax.pl S.A. objął 50 udziałów, o wartości nominalnej po 100,00 zł i łącznej wartości 5 000 zł, wspólnik Maciej Szewczyk objął 25 udziałów, o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy i łącznej wartości 2 500 zł, wspólnik Maciej Wawrzyniak objął 25 udziałów, o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy i łącznej wartości 2 500 zł.

Podstawowym celem Spółki jest nadzór, kontrola i opracowanie niemieckich deklaracji podatkowych dla Partnerów B2B, oraz zlecanych do procesowanie przez spółkę Taxando GmbH.