Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej EURO-TAX S.A. NR 2/2023 ESPI

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż dnia 22 lutego 2023 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od akcjonariusza AJ Ventures Sp. z o.o.

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział KRS z dnia 20 lutego 2023 roku spółka AJ Ventures Sp. z o.o. przejęła, w wyniku połączenia przez przejęcie, spółkę Bigrista Holdings Limited z siedzibą Larnace _Cypr_ wpisaną do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE221412, posiadającą 419 500 _czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćset_ akcji spółki Euro-tax,pl S.A., w związku z czym obecnie Zawiadamiający posiada bezpośrednio 419 500 akcji stanowiących 8,39% _osiem i trzydzieści dziewięć setnych procenta_ ogólnej liczby głosów w spółce Euro-tax.pl S.A.

Pełna treść zawiadomienia w załączniku.