Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej EURO-TAX S.A. NR 11/2023 ESPI

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż dnia 1 czerwca 2023 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od akcjonariusza Formonar Investments Limited, który zawiadamia iż w wyniku zawarcia w dniu 30 maja 2023 transakcji sprzedaży na rynku New Connect 130.000 akcji uległ zmniejszeniu jego udział w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Euro-Tax S.A..

Przed realizacją powyższej transakcji Formonar Investments posiadał 1.080.000 sztuk akcji
Spółki, stanowiących 21,60% udziału w kapitale zakładowym i dających 21,60% głosów na
walnym zgromadzeniu spółki Euro-Tax S.A.

Po zawarciu ww. transakcji Formonar Investments Limited posiada 950.000 sztuk akcji Euro-Tax S.A., które stanowią 19,00% udział w kapitale zakładowym oraz uprawniają do 19,00% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia w załączniku.