Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej EURO-TAX S.A. NR 7/2023 ESPI

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż dnia 18 maja 2023 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od akcjonariusza Formonar Investments Limited, który zawiadamia iż zawiadamia, iż w wyniku zawarcia w dniu 16 maja 2023 umowy sprzedaży poza rynkiem regulowanym 170.500 akcji uległ zmniejszeniu jego udział w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu spółki Euro-Tax S.A..
Przed realizacją powyższych transakcji Formonar Investments posiadał 1.250.500 sztuk akcji
Spółki, stanowiących 25,01% udziału w kapitale zakładowym i dających 25,01% głosów na
walnym zgromadzeniu spółki Euro-Tax S.A.
Po zawarciu ww. transakcji Formonar Investments Limited posiada 1.080.000 sztuk akcji Euro-Tax S.A., które stanowią 21,60% udział w kapitale zakładowym oraz uprawniają do 21,60% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia w załączniku.