Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta płatności końcowej dotacji NR 11/2011

Zarząd Euro-tax.pl S.A. informuje, iż w dniu 17 marca 2011 spółka zależna CUF Sp. z o.o. otrzymała płatność końcową z tytułu rozliczenia dotacji dotyczącej projektu „Automatyzacja procesu rozliczeń polskich obywateli pracujących za granicą z zagranicznymi urzędami skarbowymi przez CUF Sp. z o.o.”. Rozliczenie dokonane zostało na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z 11.02.2009 r. – umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-30-123/08-00 w ramach działania 8.1 – wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita kwota dofinansowania przyznana w ramach projektu wynosi 359 596,41 zł. Kwota płatności końcowej wyniosła 173 925,30 zł (26 088,80 zł wpłynęło 10 marca 2011, 147 836,50 zł wpłynęło 17 marca 2011). W ramach pierwszego etapu rozliczenia dofinansowania projektu CUF Sp. z o.o. otrzymała od PARP dofinansowanie w kwocie 185 671,11 PLN o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 9/2010.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 11/2011