Objęcie 5% udziałów w spółce zależnej od Emitenta EURO-TAX S.A. NR20/2021 ESPI

W dniu 5 listopada 2021 sąd rejestrowy w Sofii zarejestrował objęcie 5% udziałów przez panią Renatę Kociubę-Ganchev _członka zarządu spółki bułgarskiej_ w spółce Euro-tax.bg EOOD.

Objęcie udziałów ma związek z zawartą 23 listopada 2020 umową inwestycyjną i ziszczeniem się zawartych w umowie warunków. Obecnie Emitent posiada w spółce 95% udziałów a spółka zmienła formę prawną na Euro-tax.bg OOD.