Korekta raportu nr 3/2010 NR 4/2010

Zarząd spółki Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż w dniu 25 stycznia 2010 roku, na podstawie Uchwały
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 47/2010 określono dzieo 28 stycznia 2010 r.
jako dzieo pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.000.000 akcji
zwykłych na okaziciela serii A spółki Euro-Tax.pl S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda,
oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLEURTX00012″. Akcje
notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowao ciągłych pod nazwą skróconą
„EUROTAX” i oznaczeniem „ETX”.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – WiecePrezes Zarządu

Pobierz raport nr 4/2010