Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku NR 3/2019

Euro-tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku.

Korekta ma związek z wynikami kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w spółce zależnej Emitenta, o których emitent informował w raporcie ESPI 5/2019. Poniżej przedstawiono zmiany w poszczególnych pozycjach sprawozdań finansowych, wynikające z korekty raportu

Przed korektą:
Zysk netto Emitenta: 2 537 tys. zł

Należności handlowe oraz pozostałe należności: 530 tys. zł

Rezerwy krótkoterminowe 60 tys. zł:

Po korekcie:

Zysk netto Emitenta: 2 245 tys. zł

Należności handlowe oraz pozostałe należności: 610 tys. zł

Rezerwy krótkoterminowe 433 tys. zł:

Ponadto emitent dokonał korekty wartości udziałów w jednostkach wycenionych metodą praw własności, w związku z nabyciem udziałów w Taxando GmbH (raport ESPI 16/2018). W pierwotnej wersji raportu nie ujęto całkowitej kwoty nabycia udziałów, wynikającej z umowy inwestycyjnej o której mowa w raporcie ESPI 16/2018.

Przed korektą
Udziały w jednostkach stowarzyszonych: 74 tys. zł
Zobowiązania z tytułu zapłaty za udziały: 0 tys. zł

Po korekcie
Udziały w jednostkach stowarzyszonych: 466 tys. zł
Zobowiązania z tytułu zapłaty za udziały: 393 tys. zł

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu
Załączniki:

ETX4Q2018KOR