Korekta raportu 4/2024 EURO-TAX S.A. NR 5/2024 ESPI

Emitent informuje, iż błędnie podał w raporcie 4/2024 datę otrzymania zawiadomienia. Prawidłowa data to 22 marca 2024 roku.