Korekta raportów 24/11 i 25/11 NR 25/2014

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w raporcie 23/2014 błędnie podał podstawę prawną z Kodeksu Spółek Handlowych dotyczącą możliwości wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Prawidłowa podstawa prawna to art. 349 §1 Kodeksu Spółek Handlowych.
Jednocześnie Zarząd Spółki potwierdza, iż dnia 31 października 2014 roku uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na podjęcie uchwały w sprawie zaliczki na poczet dywidendy.

Podstawa prawna:

§4 ust. ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu