Informacja o wypłacie dywidendy Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna NR 10/2019

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż na mocy uchwały nr 8 z dnia 18 czerwca 2019 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać wypłaty dywidendy z wypracowanego zysku za rok obrotowy 2018 r. w wysokości 2 200 000 zł (co stanowi 79,88% osiągniętego zysku) , co stanowi 0,44 zł na akcję. Uprawnieni do dywidendy są akcjonariusze posiadający akcje serii A.

Dniem dywidendy podczas którego będzie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2018 będzie dzień 25 czerwca 2019 r.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 3 lipca 2019 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

- Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
- Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu