Informacja o wypłacie dywidendy Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna NR 9/2022

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż na mocy uchwały nr 8 z dnia 22 czerwca 2022 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać wypłaty dywidendy z wypracowanego zysku za rok obrotowy 2021 r oraz w części z pozostającego w spółce kapitału zapasowego w wysokości 1 600 000 zł (co stanowi 128% osiągniętego zysku), co stanowi 0,32 zł na akcję. Uprawnieni do dywidendy są akcjonariusze posiadający akcje serii A.

Dniem dywidendy podczas którego będzie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2021 będzie dzień 30 czerwca 2022 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 7 lipca 2022 roku.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu