Informacja o podjęciu przez ZWZA Emitenta decyzji o wypłacie dywidendy NR 28/2010

W uzupełnieniu raportu bieżacego 26/2010 Zarząd Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż na na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Uchwałą nr 8 w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wypracowany zysk netto za rok 2009 w wysokości 1 146 365,19 zł podzielić w następujący sposób:
a) dywidenda dla Akcjonariuszy – 1.050.000 zł w kwocie
21 gr na jedną akcję,
b) kapitał zapasowy – 96 365,19 zł.
Datę 9 lipca 2010 roku określa się dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2009. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 23 lipca 2010 roku

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. ” Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu „.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 28/2010