Informacja o podjęciu przez ZWZA Emitenta decyzji o wypłacie dywidendy NR 20/2011

W uzupełnieniu raportu bieżącego 19/2011 Zarząd Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż na na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Uchwałą nr 8 w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wypracowany zysk netto za rok 2010 w wysokości 2 874 708,93 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy oraz kwotę 75 291,07 zł z kapitału zapasowego przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy. Łącznie kwota 2 950 000 zł (0,59 zł na akcję) została przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.

Datę 6 czerwca 2011 roku określa się dniem dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2010. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 20 czerwca 2011 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. ” Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu „.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 20/2011