Informacja o nabyciu przez Emitenta udziałów w spółce z siedzibą w Rumunii NR 36/2011

Zarząd Euro-Tax.pl S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 września 2011 roku wpłynęła do Spółki podpisana w dniu 2 września 2011 r. Umowa nabycia udziałów w spółce SC Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranti SRL z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii (dalej „Spółka Zależna w Rumunii”) zawarta pomiędzy Euro-Tax.pl S.A. i panią Daną Lupu oraz Umowa Inwestycyjna zawarta w dniu 2 września 2011 roku pomiędzy Euro-tax.pl S.A., SC Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranti SRL oraz panią Daną Lupu.

Spółka Zależna w Rumunii będzie koncentrowała się na pozyskiwaniu i obsłudze rumuńskojęzycznych klientów zainteresowanych zwrotem nadpłaconych zaliczek na podatek za pracę na terenie wybranych krajów Unii Europejskiej.

Na mocy Umowy nabycia udziałów Emitent nabył od Pani Dany Lupu 17 udziałów w Spółce SC Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranti SRL za kwotę 24.500 EUR, co stanowi 85% udziału w kapitale zakładowym nabytej Spółki Zależnej w Rumunii. Pozostałe 15% udziałów należy do Pani Dany Lupu . Wspólnik, Pani Dana Lupu, jest przedsiębiorcą z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży usług finansowych oraz bankowych, która będzie we współpracy z Emitentem zarządzać Spółką Zależną w Rumunii na zasadach partnera koinwestycyjnego.

Zawarta równocześnie Umowa Inwestycyjna określa zasady współpracy pomiędzy wspólnikami Spółki Zależnej w Rumunii, mające na celu zapewnienie rozwoju tej spółki. Ponadto Umowa Inwestycyjna przewiduje możliwość zwiększenia zaangażowania Pani Dany Lupu w Spółce Zależnej w Rumunii w ramach programu opcji menedżerskich skorelowanego z osiąganymi przez nią wynikami spółki w latach 2012-2015. Jednocześnie Emitent ma prawa do przejęcia pełnej kontroli w Spółce Zależnej w Rumunii na zasadach wykupu lub zamiany udziałów w spółce na akcje Emitenta po 2015 roku (lub wcześniej, w przypadku transakcji sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta do inwestora strategicznego).

Wejście Emitenta na rynek rumuński jest elementem realizacji strategii Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A. związanej z ekspansją usług zwrotu podatku za pracę za granicą skierowanych do obywateli krajów Europy Środkowo Wschodniej (CEE). W opinii Zarządu Emitenta region ten posiada duży potencjał rozwoju ze względu na popularność emigracji zarobkowej obywateli Europy Południowo Wschodniej. Zgodnie z danymi Banku Światowego szacowana liczba Rumunów pracujących za granicą przekracza 2,8 mln obywateli, w tym większość pracuje we Włoszech oraz w Hiszpanii. Zgodnie z założeniami Emitenta Spółka Zależna w Rumunii w najbliższych 18 miesiącach będzie koncentrowała się na budowaniu efektywnych kanałów pozyskiwania klienta, optymalizacji procesu obsługi klienta, nawiązaniem współpracy z lokalnymi agencjami pracy tymczasowej, przygotowaniem usług zwrotu podatku z Włoch oraz Hiszpanii. Emitent przewiduje, iż Spółka Zależna w Rumunii osiągnie rentowność w 2013 roku. Emitent zamierza przeznaczyć na inwestycje w finansowanie rozwoju działalności w Rumunii do końca 2012 roku kwotę nieprzekraczającą 150 tys. EUR. Inwestycje będą finansowane z zysków zatrzymanych Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 36/2011