Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna NR 5/2023

Zarząd Spółki Euro-tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Emitent”) w związku z incydentalnym naruszeniem obowiązku informacyjnego, określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (dalej „ASO”), polegającym na przekazaniu z opóźnieniem raportu bieżącego zawierającego informację o zmianie daty przekazania raportu rocznego, na podstawie pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje, iż powodem naruszenia było niedopatrzenie. Zarząd Emitenta dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
Anna Wawrzynkiewicz – Członek Zarządu
Krzysztof Kuźnik – Członek Zarządu