RAPORT MIESIĘCZNY ZA CZERWIEC 2010 R. NR 29/2010

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2010 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych – czerwiec 2010.

- W ocenie Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym, nie wystąpiły żadne nowe zdarzenia, tendencje w otoczeniu rynkowym Emitenta, o których Emitent miałby wiedzę i które mogą mieć w przyszłości istotny wpływ na kondycję finansową jednostki oraz na jej wynik finansowy w kolejnym okresie.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W miesiącu objętym raportem Spółka publikowała następujące raporty w systemie EBI:

2010-06-29 14:06:20 bieżący 28/2010 ETX Informacja o podjęciu przez ZWZA Emitenta decyzji o wypłacie dywidendy

2010-06-28 15:33:28 bieżący 27/2010 ETX Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na WZA

2010-06-25 13:56:46 bieżący 26/2010 ETX Uchwały podjęte przez WZA Euro-Tax.pl S.A. dnia 25 czerwca 2010 r.

2010-06-14 13:25:50 bieżący 25/2010 ETX RAPORT MIESIĘCZNY ZA MAJ 2010 R.

2010-06-10 22:47:10 roczny 24/2010 ETX Skonsolidowany raport roczny za 2009 rok

2010-06-10 22:44:40 roczny 23/2010 ETX Jednostkowy raport roczny za rok 2009

2010-06-08 08:59:29 bieżący 22/2010 ETX Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawnionych do głosowania na NWZA w dniu 7 czerwca 2010 r.

2010-06-08 08:33:09 bieżący 21/2010 ETX Treść Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

2010-06-28 – Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na WZA

2010-06-24 – Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA Euro-Tax.pl S.A. w dniu 25.06.2010

2010-06-08 – Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów uprawionych do głosowania na NWZA w dniu 7 czerwca 2010 r.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.
W okresie objętym raportem spółka nie realizowała celów emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

- W nadchodzącym miesiącu (czerwiec) spółka Euro-Tax.pl S.A. zgodnie z przekazanym harmonogramem publikowania raportów okresowych nie planuje publikowania raportów okresowych, raport miesięczny zostanie przekazany do 14 dnia miesiąca.

Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w lipcu 2010 roku, poza ww., miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 29/2010