Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r. NR 3/2020

Zarząd Euro-tax.pl S.A. informuje o podjęciu decyzji w przedmiocie zmiany terminu publikacji raportu rocznego oraz raportu okresowego za 1 kwartał 2020 roku. Powodem zmian terminów publikacyjnych są utrudnienia w pracy Emitenta oraz w pracy biegłego rewidenta spowodowane pandemią wirusa COVID – 19.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Emitenta w raporcie bieżącym EBI 1/2020, termin publikacji raportu rocznego wyznaczony był poprzednio na 19 maja 2020 roku, a raportu okresowego za 1 kwartał 2020 na 14 maja 2020 roku.

Emitent ustala nowy termin publikacji raportu rocznego za 2019 rok na dzień 31 maja 2020 roku, a termin publikacji raportu za 1 kwartał 2020 na dzień 17 czerwca 2020 roku.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian. O ewentualnych zmianach w powyższym zakresie Zarząd Emitenta poinformuje w formie raportu bieżącego.

W odniesieniu do nowych zadeklarowanych przez Emitenta terminów publikacji ww. raportów okresowych Zarząd Spółki informuje, iż naruszają one wynikające z Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” ostateczne możliwe terminy przekazania do wiadomości publicznej poszczególnych raportów okresowych, natomiast zgodnie z Komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 r. na Emitenta nie zostaną nałożone przewidziane w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu kary za przedmiotowe naruszenie. Powodem opóźnienia jest utrudniona komunikacja i przepływ dokumentów niezbędnych do sporządzenia raportów, co wynika z ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w zw. z pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Tomasz Jamrozy – Członek Zarządu