Raport miesięczny za maj 2011 r. NR 25/2011

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do
Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października
2008 roku (z późn. zm.) „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do
publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2011 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie
Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych – maj
2011.
Począwszy od 14 kwietnia 2011 aż do końca maja działalność spółki zależnej od Emitenta – CUF Sp. z o.o.
była objęta audytem ze strony Urzędu Skarbowego w Holandii ze względu na wysoki wolumen przelewów
przychodzących na konto CUF Sp. z o.o. Finalnie, przeprowadzona Kontrola nie wykazała żadnych
nieprawidłowości, jednakże w związku z przeprowadzaną kontrolą wstrzymane zostały przez Urząd
Skarbowy w Holandii (do dnia 14 czerwca 2011 r.) przelewy wychodzące na konto CUF Sp. z o.o. a tym
samym przychody ze sprzedaży CUF Sp. z o.o., które miały być zrealizowane w maju zostaną przesunięte na
następne miesiące.
2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym
raportem.
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w
systemie EBI:
2011-05-25 14:37:21 bieżący 21/2011 ETX Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na WZA 2011-
05-24 10:51:26 bieżący 20/2011 ETX Informacja o podjęciu przez ZWZA Emitenta decyzji o wypłacie
dywidendy
2011-05-24 09:00:35 bieżący 19/2011 ETX Uchwały podjęte przez WZA Euro-Tax.pl S.A. dnia 23 maja 2011
r.
2011-05-13 15:24:57 bieżący 17/2011 ETX Raport miesięczny za kwiecień 2011 r
2011-05-05 15:37:32 bieżący 14/2011 ETX Korekta raportu 2/2011 oraz 7/2011 – Harmonogram
publikowania raportów okresowych w 2011 roku
W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w
systemie ESPI:
2011-05-25 Raport bieżący nr 3/2011: Wykaz akcjonariuszy posiadający powyżej 5% na WZA Grupa Euro-Tax.pl S.A.: ul. Wyspiańskiego 14/2, 60-750 Poznań, tel.: (+48) 61 82 88 102,
fax: (+48) 61 82 88 122, e-mail: ir@euro-tax-sa.pl, www.euro-tax-sa.pl
2011-05-20 Raport bieżący nr 2/2011: Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Euro-tax.pl S.A. w dniu 23.05.2011 r.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie
objętym raportem.
W okresie objętym raportem spółka nie realizowała celów emisji.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które
dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji
raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub
analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Najważniejszym z punktu widzenia inwestorów będzie wypłata dywidendy, która nastąpi 20 czerwca 2011
roku oraz odbycie się NWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2011 w sprawie przyjęcia programu Opcji
Menedżerskich i związanej z programem emisji akcji oraz w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
W nadchodzącym miesiącu (czerwiec) spółka Euro-Tax.pl S.A. nie planuje publikowania raportów
okresowych, raport miesięczny zostanie przekazany do 14 dnia miesiąca.
Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w czerwcu
2011 roku, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia
inwestorów.
Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z póź. zm.) – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 25/2011