RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2011 R. NR 10/2011

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2011 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych

- W ocenie Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym, nie wystąpiły żadne nowe zdarzenia, tendencje w otoczeniu rynkowym Emitenta, o których Emitent miałby wiedzę i które mogą mieć w przyszłości istotny wpływ na kondycję finansową jednostki oraz na jej wynik finansowy w kolejnym okresie.

2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

W miesiącu objętym raportem Spółka publikowała następujące raporty w systemie EBI:
2011-02-22 16:16:37 bieżący 9/2011 ETX Korekta raportu bieżącego 8/2011 – Informacja o posiedzeniu Rady Nadzorczej zatwierdzającym ramowe warunki Programu Opcji Menedżerskich
2011-02-18 17:50:33 bieżący 8/2011 ETX Informacja o odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 lutego 2011 roku
2011-02-17 10:16:42 bieżący 7/2011 ETX Korekta raportu 2/2011 – Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2011 roku
2011-02-14 16:31:12 bieżący 4/2011 ETX RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2011 R.

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w systemie ESPI:

W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. nie publikowała raportów w ESPI.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem.
W okresie objętym raportem spółka nie realizowała celów emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

- W nadchodzącym miesiącu (marzec) spółka Euro-Tax.pl S.A. zgodnie z przekazanym harmonogramem publikowania raportów okresowych nie planuje publikowania raportów okresowych, raport miesięczny zostanie przekazany do 14 dnia miesiąca.

Według wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w marcu 2011 roku, miały miejsce inne wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 10/2011