Korekta raportu bieżącego 8/2011 – Informacja o posiedzeniu Rady Nadzorczej zatwierdzającego ramowe warunki Programu Opcji Menedżerskich NR 9/2011

Zarząd Euro-tax.pl S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 8/2011 znalazła się oczywista omyłka pisarska w opisie warunków realizacji opcji menedżerskich. Zamiast roku 2012 został wpisany rok 2011, analogicznie zamiast roku 2013 został wpisany rok 2011. Prawidłowa treść dotycząca zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą warunków realizacji opcji menedżerskich jest następująca:
„Zgodnie z założeniami programu, mającymi wspierać realizację wyników finansowych program opcji zostanie podzielony na następujące transze, przy następujących warunkach:
1) 20% akcji w puli programu opcji menedżerskich za osiągnięcie w roku 2011 zysku netto skonsolidowanego Grupy Kapitałowej w wysokości: 4 mln zł oraz przekroczenia średniego trzymiesięcznego kursu akcji w wysokości 8 zł w okresie trwania programu opcji menedżerskich.
2) 25% akcji w puli programu opcji menedżerskich za osiągnięcie w roku 2012 zysku netto skonsolidowanego Grupy Kapitałowej w wysokości: 5 mln zł oraz przekroczenia średniego trzymiesięcznego kursu akcji w wysokości 10 zł w okresie trwania programu opcji menedżerskich.
3) 30% akcji w puli programu opcji menedżerskich za osiągnięcie w roku 2013 zysku netto skonsolidowanego Grupy Kapitałowej w wysokości: 6 mln zł oraz przekroczenia średniego trzymiesięcznego kursu akcji w wysokości 12 zł w okresie trwania programu opcji menedżerskich.
4) 25% puli ma być przyznane w przypadku realizacji wyniku skonsolidowanego netto w wysokości (narastająco)pomiędzy 16,5 mln zł a 17,5 mln zł za lata 2011-2013, przy czym 100% tej puli ma być przyznane tylko i wyłącznie w przypadku osiągnięcia poziomu 17,5 mln zł na akcje a w przypadku osiągnięcia niższego wyniku, pula będzie proporcjonalnie zmniejszona.”.

Podstawa prawna: § 3 ust.2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 9/2011