Informacja o odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 lutego 2011 roku NR 8/2011

Zarząd Euro-tax.pl S.A. informuje, iż w dniu 17.02.2011 roku odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym Rada Nadzorcza zatwierdziła założenia oraz ramowe warunki Programu Opcji Pracowniczych na lata 2011-2014. Głównym założeniem programu opcji menedżerskich jest budowa efektywnego modelu motywacji dla zespołu zarządzającego i realizacja celów strategicznych Spółki w okresie najbliższych 3 lat. Przyjecie Programu Opcji Menedżerskich jest następstwem porozumień zawartych w umowie inwestycyjnej pomiędzy kluczowymi akcjonariuszami (RORISON INVESTMENTS LIMITED, MELTHAM HOLDINGS LIMITED i BIGRISTA HOLDINGS LIMITED.) a funduszem EVF I INVESTMENTS S.A.R.L oraz zespołem zarządzającym, o której była mowa w komunikacie nr 19/2010. Zgodnie z założeniami programu opcji menedżerskich Spółka planuje wyemitować nie więcej niż 250.000 akcji nowej emisji (co stanowi 5% obecnej ilości akcji przed podwyższeniem kapitału zakładowego związanego z nową emisją). Emisja zostanie przeprowadzona przy udziale powiernika – domu maklerskiego pełniącego rolę agenta obsługującego program opcji menedżerskich. Nowa emisja zostanie przeprowadzona w cenie emisyjnej wyższej niż cena z oferty kierowanej na rynek NewConnect w 4 kwartale 2009 roku. Zgodnie z założeniami programu, mającymi wspierać realizację wyników finansowych program opcji zostanie podzielony na następujące transze, przy następujących warunkach:
1) 20% akcji w puli programu opcji menedżerskich za osiągnięcie w roku 2011 zysku netto skonsolidowanego Grupy Kapitałowej w wysokości: 4 mln zł oraz przekroczenia średniego trzymiesięcznego kursu akcji w wysokości 8 zł w okresie trwania programu opcji menedżerskich.
2) 25% akcji w puli programu opcji menedżerskich za osiągnięcie w roku 2011 zysku netto skonsolidowanego Grupy Kapitałowej w wysokości: 5 mln zł oraz przekroczenia średniego trzymiesięcznego kursu akcji w wysokości 10 zł w okresie trwania programu opcji menedżerskich.
3) 30% akcji w puli programu opcji menedżerskich za osiągnięcie w roku 2011 zysku netto skonsolidowanego Grupy Kapitałowej w wysokości: 6 mln zł oraz przekroczenia średniego trzymiesięcznego kursu akcji w wysokości 12 zł w okresie trwania programu opcji menedżerskich.
4) 25% puli ma być przyznane w przypadku realizacji wyniku skonsolidowanego netto w wysokości (narastająco)pomiędzy 16,5 mln zł a 17,5 mln zł za lata 2011-2013 przy czym 100% tej puli ma być przyznane tylko i wyłącznie w przypadku osiągnięcia poziomu 17,5 mln zł na akcje a w przypadku osiągnięcia niższego wyniku, pula będzie proporcjonalnie zmniejszona.

Beneficjentami programu opcji menedżerskich będzie kadra zarządzająca Grupą Kapitałową oraz spółkami zależnymi. W programie opcji nie uczestniczą osoby pełniące funkcje zarządcze w organach Spółki i spółek zależnych związane z akcjonariuszami RORISON INVESTMENTS LIMITED, MELTHAM HOLDINGS LIMITED i BIGRISTA HOLDINGS LIMITED oraz EVF I INVESTMENTS S.A.R.L. Beneficjenci będą mogli nabyć od powiernika akcje po ustalonej cenie emisyjnej po spełnieniu wyżej przytoczonych warunków, jednak nie wcześniej niż w terminie odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdania finansowe za dany rok obrotowy. Zatwierdzenie ostatecznego regulaminu przez Radę Nadzorczą programu opcji menedżerskich oraz emisja akcji związana z programem przez Radę Nadzorczą ma się odbyć w 2011 roku. Niniejszy program motywacyjny jest drugim w historii spółki i w opinii Rady Nadzorczej stanowi istotny element związania kadry menedżerskiej ze Grupą Kapitałową.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 8/2011