Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki NR 1/2011

Zarząd spółki Euro-tax.pl S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 3 stycznia 2010 roku oświadczenie od akcjonariuszy MELTHAM HOLDINGS LIMITED i BIGRISTA HOLDINGS LIMITED z siedzibą na Cyprze datowane na 15 listopada 2010 o przyjęciu rezygnacji wyznaczonego przez w/w akcjonariuszy do składu Rady Nadzorczej Pana Waldemara Ostrowskiego ze skutecznością rezygnacji na dzień 01.01.2011.
Jednocześnie Zarząd spółki otrzymał od w/w akcjonariuszy oświadczenie datowane na dzień 15 listopada 2010 roku o powołaniu ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2011 roku na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Czuczosa (dotychczasowego Prezesa Zarządu spółki Euro-tax.pl Sp. z o.o.), na podstawie paragrafu 16 ust. 2. pkt. 3 Statutu spółki Euro-tax.pl S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarzadu

Pobierz raport nr 1/2011