Rejestracja zmian w Statucie Spółki NR 33/2010

Zarząd Spółki Euro-Tax.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 30 sierpnia 2010 r. Spółka powzięła informację o rejestracji w dniu 27 sierpnia 2010 roku przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian statutu przyjętych uchwałami nr 23-53 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 czerwca 2010 r. Zmieniono dotychczasową treść wszystkich paragrafów statutu. W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Euro-Tax.pl SA.
Jednocześnie Spółka informuje, że zmiany statutu uchwalone w dniu 25.06.2010 r. oraz zarejestrowane przez Sąd w dniu 27 sierpnia 2010 roku są ściśle związane z zamknięciem transakcji wynikającej z umowy inwestycyjnej zawartej z EVF I INVESTMENTS S.A.R.L , o której spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 19/2010 (zmiana statutu była jednym z warunków zawieszających umowę).

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 w zw. z § 6 ust. 4 Załącznika do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 27 lipca 2009 roku Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu (z póź. zm.)

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 33/2010