Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotax.pl S.A. NR 16/2010

Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej („Spółka”) z siedzibą w Poznaniu 60-750, ul. Wyspiańskiego 14/2, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, Nr NIP: 972-117-92-58, Nr REGON: 300855761, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art.4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 7 czerwca 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki (60-750 Poznań, ul. Wyspiańskiego 14/2), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości dla sprawozdawczości Spółki oraz Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i, treść projektów uchwał, wzory pełnomocnictw oraz formularz wykonywania głosów przez pełnomocnika zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
NWZA_Uchwaly_7_06_2010.pdf rozmiar: 516.2 kB
NWZA_Pelnomocnictwa_7_06_2010.pdf rozmiar: 786.2 kB
NWZA_Formularz_Pelnomocnictwa_7_06_2010.pdf rozmiar: 489.6 kB
NWZA_ogloszenie_7_06_2010.pdf rozmiar: 239.3 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 16/2010