Rozliczenie dofinansowania NR 9/2010

Zarząd Euro-Tax.pl SA informuje, że w dniu 22 lutego 2010 roku spółka zależna Emitenta CUF Sp. z o.o. otrzymała od PARP dofinansowanie w kwocie 185 671,11 PLN w ramach pierwszego etapu rozliczenia dofinansowania projektu „Automatyzacja procesu rozliczeń polskich obywateli pracujących za granicą z zagranicznymi urzędami skarbowymi przez CUF Sp. z o.o.”.

Rozliczenie dokonane zostało na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z 11.02.2009 r. – umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-30-123/08-00 w ramach działania 8.1 wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita kwota dofinansowania przyznana w ramach projektu wynosi 398 tys. PLN i będzie rozliczana etapami w latach 2010 i 2011, co będzie miało wpływ na wyniki finansowe grupy kapitałowej Emitenta.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – Wiceprezes Zarządu

Pobierz raport nr 9/2010