Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii A NR 3/2010

Zarząd spółki Euro-Tax.pl S.A. informuje, iż w dniu 25 stycznia 2010 roku, na podstawie Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 47/2010 określono dzień 28 stycznia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Euro-Tax.pl S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLEURTX00012″. Akcje notowane akcje będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EUROTAX” i oznaczeniem „ETX”.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Adam Powiertowski – Prezes Zarządu
  • Andrzej Jasieniecki – WiecePrezes Zarządu

Pobierz raport nr 3/2010