5,5 mld PLN do odzyskania Maj 8, 2009

Z raportu przygotowanego na zlecenie Euro-tax.pl wynika, że aż 5,5 mld złotych mogą odzyskać Polacy, którzy pracowali w ostatnich latach legalnie za granicą.

Szacunek ten dotyczy tylko pięciu najważniejszych krajów: Holandii, Irlandii, Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii. Raport i wyliczenia opracowała firma Capital One Advisers.

Jako podstawę wyceny obrano szacunki GUS dotyczące wielkości emigracji czasowej. W kalkulacji uwzględniono wyłącznie kraje, w których Euro-Tax.pl. przez ostatnie trzy lata odzyskiwał nadpłacony przez emigrantów podatek (Holandia, Irlandia, Niemcy, USA oraz Wielka Brytania).

W wyliczeniu uwzględniono maksymalne okresy, za które pracownicy mogą starać się o zwrot należnych im pieniędzy – od dwóch lat w Niemczech do pięciu lat w Wielkiej Brytanii.

Z kalkulacji wynika, że tylko dla pięciu branych pod uwagę krajów, potencjalną kwotę zwrotu nadpłaconego podatku można oszacować na 5,5 mld PLN. Biorąc pod uwagę pozostałe kraje europejskie, w których Polacy byli legalnie zatrudnieni, wartość ta wzrosłaby dodatkowo o 20-25 proc. Największy udział – blisko 2/3 wartości rynku (3,3 mld PLN) – przypada na osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat były legalnie zatrudnione w Wielkiej Brytanii. 1 mld PLN wynosi wartość nadpłaconego podatku przez Polaków zatrudnionych w ostatnich 3 latach w Irlandii. Gdyby nie uwzględniać założenia, że ok. 1/3 polskich emigrantów odzyskała już nadpłacony podatek, wartość rynku dla samych pięciu krajów wynosi ok. 8,3 mld PLN.

– Najważniejsze dla Euro-tax.pl jest pomoc ludziom, którzy pracując na obczyźnie zostawili część swojego dochodu w tamtejszych urzędach podatkowych. My, występując w ich imieniu odzyskujemy należne im pieniądze. Wielkość tego rynku, wynikająca z powyższego raportu pokazuje jak wiele mamy jeszcze do zrobienia. Regularność migracji sugeruje jednak, że nasza misja może nie mieć końca. Z przyjemnością pomagamy i będziemy pomagać polskim emigrantom uzyskać zwrot jak
i rozliczyć się z zagranicznym fiskusem, zgodnie z obowiązującym w danym kraju prawem. Jesteśmy wynagradzani wyłącznie za sukces, co oznacza że tylko w wypadku rzeczywistego odzyskania dla klientów podatku naliczmy niewielką prowizję od wielkości dokonanego przelewu dla Kleina przez zagraniczny urząd skarbowy. Taka właśnie jest rola firmy Euro-tax.pl 
– mówi Andrzej Jasieniecki, ekspert Euro-tax.pl.

 

Raport odpowie między innymi na poniższe pytania:

Dlaczego Polacy wyjeżdżają?
Po roku 1989 najważniejszymi powodami emigracji Polaków były przede wszystkim trudności w pozyskaniu zatrudnienia i niezadowolenie z wynagrodzenia. Jednak przed 2004 rokiem – ze względu na bariery na tamtejszych rynkach pracy – na legalne zatrudnienie w krajach UE15 mogli mieć nadzieję tylko nieliczni. Po wstąpieniu Polski do struktur unijnych nastąpiło nagłe ożywienie ruchów migracyjnych, związane z poszukiwaniem legalnego zatrudnienia poza granicami Polski, również w formie prac sezonowych Z danych CBOS opublikowanych w październiku 2008 roku wynika, że na przestrzeni dekady na emigracji zarobkowej znajdowało ok. 4 mln Polaków (w tym co najmniej 1 mln osób wciąż pracuje za granicą).

Z jakich powodów Polacy wracają z emigracji?
Duża grupa osób pracujących poza granicami nie jest zdecydowana co do terminu powrotu, a ponad 1/4 deklaruje powrót w terminie do czterech lat. Obecna sytuacja gospodarcza, przyczyniająca się do wzrostu bezrobocia na większości rynków, może jednak spowodować zmianę planów części osób
i skłonić ich do wcześniejszego powrotu do kraju. Przeprowadzone w dwóch ubiegłych latach badania potencjału migracyjnego Polaków wskazują, że co najmniej do roku 2012 należałoby spodziewać się utrzymania panujących obecnie tendencji. Przygotowana przez GUS prognoza migracji Polaków przewiduje, że dopiero po roku 2012 nastąpi odwrócenie trendu przewagi wyjazdów nad przyjazdami do kraju.

Gdzie Polacy emigrują najczęściej?
W powstałym w listopadzie 2008 roku raporcie „Employment in Europe 2008” Komisja Europejska klasyfikuje poziomy zatrudnienia oraz grupy społeczne narodowości europejskich w następującej systematyce:
a) kraje nordyckie, z uwzględnieniem Holandii oraz Wielkiej Brytanii: wysokie wynagrodzenia, dobre warunki pracy, wysoki poziom wiedzy poparty szkoleniami, wysoka satysfakcja z wykonywanej pracy oraz pracowitość,
b) kraje Europy Kontynentalnej, wliczając w to Irlandię, Cypr oraz Słowenię: większość wskaźników zbliżona do średniej unijnej,
c) kraje południowe: relatywnie niskie wynagrodzenia, niski poziom wiedzy, mało korzystne warunki pracy, relatywnie duże dysproporcje bezrobocia względem płci,
d) nowi członkowie UE: niskie wynagrodzenia, mało korzystne warunki pracy, ale relatywnie wysoki poziom wiedzy i małe dysproporcje bezrobocia względem płci.

W jakich krajach emigranci zarabiają najwięcej? 
Wysokość płacy bazowej w kraju znajdującym się najniżej w zestawieniu (Bułgaria, 112 EUR) jest przeszło 14-krotnie mniejsza, niż w przypadku Luksemburga znajdującego się najwyżej (1610 EUR). Wśród 20 państw wyróżniają się trzy grupy (wynagrodzenie nieprzekraczające 350 EUR, 350-750 EUR oraz powyżej). Polska w powyższym zestawieniu znajduje się w najniższej grupie – należy jednak zauważyć, że wynagrodzenie minimalne w naszym kraju systematycznie wzrasta.

Bardzo ważnych informacji dostarcza również analiza danych dotyczących wzmożenia emigracji na przestrzeni ostatnich okresów. Wyróżniają się w tym zestawieniu trzy kraje: Irlandia, Wielka Brytania oraz Norwegia, do których intensywny napływ polskich obywateli miał miejsce na przestrzeni ostatnich 5 lat (w przypadku Irlandii wskaźnik ten wynosił ok. 95 proc.). Niemcy, pomimo znacznej liczby przebywających tam Polaków, reprezentują emigrację starą (blisko 60 proc. osób przebyło do tego kraju po raz pierwszy ponad 5 lat temu). Jednocześnie wyjazdy mają charakter w dużym stopniu sezonowy (cykliczny).

***
Euro-tax.pl jest największą polską firmą zajmującą się doradztwem w zakresie zwrotu podatku płaconego przez osoby legalnie pracujące za granicą. Z usług Euro-tax.pl, w ciągu pięciu
lat aktywności na rynku, skorzystało już ponad 30 tysięcy klientów, którzy szybko i skutecznie odzyskali nadpłacone podatki. Obecnie firma Euro-tax.pl ma najszerszą na rynku ofertę usług dotyczących zwrotu podatku za pracę za granicą. Firma realizuje rozliczenia podatkowe za pracę
w: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Holandii, USA i Norwegii. Euro-tax.pl działa na rynku migracji zarobkowej i swoją ofertę kieruje do blisko 2 milionów Polaków, którzy w ostatnich latach legalnie pracowali poza granicami kraju. W skład Grupy Euro-tax.pl S.A. wchodzą: Euro-tax.pl Sp. z o.o., CUF Sp. z o.o. oraz Euro-credit.pl Sp. z o.o.

Capital One Advisers działa na rynku od 2002 roku, specjalizując się w: doradztwie przy przeprowadzaniu transakcji kapitałowych – obsłudze przejęć i sprzedaży przedsiębiorstw, transakcji z udziałem funduszy private equity, organizacji kompleksowego finansowania dłużnego oraz pełnym doradztwie w niepublicznych i publicznych ofertach papierów wartościowych. Od 2007 roku Capital One Advisers posiada status Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect, gdzie wprowadziła 5 spółek. COA brał również udział w tworzeniu prospektu i doradztwie 3 podmiotów, które zadebiutowały na głównym parkiecie GPW. W roku 2008 COA został członkiem M&A Europe, międzynarodowej sieci firm doradczych specjalizujących się w transakcjach z zakresu fuzji i przejęć, będąc jedynym przedstawicielem Polski. Począwszy od 2009 roku Capital One Advisers pełni funkcję Członka Wspierającego Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych.