Aktualności

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wrzesień 16, 2021

Zarząd Euro-Tax.pl Spółki Akcyjnej (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska nr 25 lok. 2-3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000311384, NIP: 972-117-92-58, REGON: 300855761, działając w oparciu o art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 19 października 2021 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki czytaj więcej »

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wrzesień 16, 2021

Liczba podpisanych umów – dane o działalności usługowej.

Wrzesień 9, 2021

Raport kwartalny skonsolidowany za II kwartał 2021

Sierpień 16, 2021

Notowania giełdowe